Petra Konvalinová

Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 obecného nařízení o ochraně osobních údajů si Vás dovolujeme informovat o níže uvedených skutečnostech:

1. Správcem osobních údajů je Petra Konvalinová, Podlázky 105, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 61111899, email: konvalucto@volny.cz.

2. Následující Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom mohli plnit smlouvy uzavřené mezi Vámi a Petrou Konvalinovou:

Vaše identifikační údaje – jméno, příjmení, tituly, datum narození, místo bydliště
Vaše kontaktní údaje – telefonní číslo, emailová adresa, korespondenční adresa
Údaje potřebné pro zpracování Vaší účetní a mzdové agendy v souladu s příslušnými právními předpisy ČR.

3. Účelem zpracování osobních údajů je účetní a mzdová činnost nebo činnost spočívající ve vedení daňové evidence poskytovaná podle smlouvy uzavřené mezi Vámi a prováděná v souladu s platnými právními předpisy ČR.

4. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v informačních systémech, v elektronické nebo i listinné podobě.

5. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonnými předpisy (zejména v oblasti účetnictví, daní a archivnictví) a po dobu, po kterou jste klientem správce a následně po dobu 5 let poté, co přestanete být. Zpracováváme pouze údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Po této době jsou uvedená data vymazána.

6. Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. Pokud odmítnete poskytnout Vaše údaje pro účely zpracování, není možné, abychom pro Vás mohli vykonávat činnosti sjednané ve smlouvě.

7. Vaše osobní údaje zásadně nesdílíme s jinými správci osobních údajů. Společnosti, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, si pečlivě vybíráme a prověřujeme. Tyto společnosti musí dodržovat odpovídající technická a organizační opatření.
V závislosti na charakteru činnosti může dojít ke zpracování osobních údajů třetími osobami jako např. poskytovatel právních služeb, poskytovatel IT služeb.
Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty jiným subjektům v případech, kdy to ukládají obecně závazné právní předpisy (např. soudům, Policii ČR apod.)
Vaše osobní údaje nebudou předány do třetích zemí (do zemí mimo EU).

8. V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv:
Přístup ke svým osobním údajům – můžete nás kdykoli vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké osobní údaje zpracováváme a proč
Právo na změnu či doplnění údajů
Právo na omezení rozsahu osobních údajů nebo jejich zpracování
Právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo jej kdykoli odvolat.

9. Pokud máte pocit, že se s Vašimi osobními údaji nezachází v souladu se zákonem, event. chcete-li více informací o Vašich právech, můžete kontaktovat Úřadu pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, event. navštívit internetové stránky: www.uoou.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů v záležitostech týkajících se osobních údajů a/nebo v případě uplatnění jakéhokoliv Vašeho práva nás můžete kontaktovat, a to:

• na emailu: konvalucto@volny.cz
• písemně na adrese Petra Konvalinová, Podlázky 105, 293 01 Mladá Boleslav
• telefonicky na telefonním čísle: +420 735 126 890

V Mladé Boleslavi 10. 12. 2021